සදවතී දුකද ආලේ


හුස්ම ළග ඉඩ නැති හිතින් නුඹ
වහරමී ආලේ බසින් මම
කදුළ හැඩ නැති කැටයමින් පෙම
කොහොම පෙම් කවි ලියුවාද අසමී

හීන ගොරහැඩි සුසුම් වහරන
ආදරේ කටු වදන් ළග හිත
කොහොම දුක ඉහිලුවාදැයි මම
නුඹෙන් නො අසමී කිසිදිනෙක ඒ වග

Comments

Popular posts from this blog

හොරා