පාරමී

තටු හොයාන ඉගිලෙන්න
මේ නිල් අහසම මට දෙන්න
උඩු හුළගට හිත ගන්න
සැඩ හිරු එපිටට යන්න
කල් යල් තුන් කල් බලන
පෙම් කවි හිත් පැලපදියම් වුණ
රන් රස ගුණයහපත් එහෙම
පින්කෙත පිරි ඉතිරෙන හිරිය
බිදි සිල් ඔතප් නැත හැංගුණ
අහස් කුස උඩුහුළගට
තටු ලැබුණද කැඩිණ
උඩු හුළඟ දෘඪ වීය
සෙනෙහස අහිමීව
හිටිනවා මම
සෙනෙහෙන් හිත් පුරවාන
හිටිනවා වෙනුවට

මං

Comments

Popular posts from this blog

හොරා