මගට වී

ආදරේ

පාරන්න හදවත පසාරූ තුඩගින්
රාගීව ඇදහැළුණු ශ්වේතයි හිත් සුසුම්
රවටන්න ලීලෙන් කම්පිතයි දෙන රිදුම්
මම උන්නෙ නුඹටයි වෙන හිතක් නැති හුස්මකින්

 මං තරං ආදරේ වෙන කෙනෙක් නැති තරං

Comments

Popular posts from this blog

හොරා