හිත් කොනක නිදන්ගත කරලූයෙමී
හිත් අගින් දැනෙන වේදනාව
කදුලට බර නොවූයේ මන්ද මම
නො දනිමී
තව නොබෝ වෙලාවකින් ඒකාත්මික
මිනිස් භාවයන් හඩන වග මම දනිමී
මේ වනාහි පුද්ගල සවභාවයෝ වෙති
සුවහසක් කදුලු අතරින් 
නිහඩවත සුභ දැයි අසමී
මන්දස්මිතිය නිහඩ ඇයි මං නො අසමී
අතකින් මේ දුකද ප්‍රහසනයකී
දුදනන් හැර යාමම සැපයක් වන හෙයිනී
අපි පරාජිතයෝ වෙමු
නුඹ දිනූ දෙයි දෙස බලන..
නිවන් සුව...

Comments