අබ්බගාත අත්තටු

අත්තටු ගසා මේ ලෝකෙ ඉගිලෙන අයට
කුරුල්ලෙක් දුන් බොළද උත්තරය
අත්තටු දෙකම ඇති අය ඇවිදිනකොට
බලහන් අර තනි තටුවෙන් පියාඹන ලස්සන

අපෙ වද ගත නිසා නැවතුණ ළය මොළය
ඌ අබ්බගාතය ඒත් කැරකුණා මෝටරය
අපෙ සහජය ඌ හරි ම මෝඩ ය
අද අපි මෙහෙය ඌ උඩ ය

හෙනිකර තලූව වැහැරීම
අපි අපේ ගැන හිතන හැටිය
නොහිතන තරම්ම උනුන් ගැන
එක තට්ටක් ඇති පියාඹන්න
විස්වාස කරපන් මාව

Krish

Comments

Popular posts from this blog