හොරා

කන්න නැතිකම පාන් භාගේ හොරෙන් ගත්තා මිසක්කා
එහෙම ගත්තෙත් මට නෙවෙයි පොඩි උන්ගෙ සාගින්න වළක්කා
කන්න දුන්නම වේල් තුනකින් එකක් හරි නොවරද්දා
උන්ගේ මූනේ හිනා වෙනුවෙන් හොරෙන් අරගෙන ඇවිද්දා

හීන හරි උස හිනා එක්කම කොහෙදෝ ඇත තනිවෙලා
මැවූ ලෝකෙම අහංකාරයි අහෝ දෙවියන් මියැදිලා
මිදී මේ ලෝ සිපිරිගෙයි වද වින්ද කාලය නිමවෙලා
එහා ඉව්රත් කමක් නෑ දුක් වින්ද කාලේ නැවතිලා

පුයර ආලේපනා ආදී උලා නෙක විසිවිත්තර
බලා පුර සිරි සලා සිනහා නගා යන සුරගනතර
හෙලා අඩවන් නිදා බැල්මන් ඉතා අසරණ සහචර
කුමර බමුණන් සිටී අතරේ ඉරුණු රෙදිපිළියෙ අර

එහෙව් ලෝකෙක දවස්ගානක
කුසේගින්දර හින්දා
කඩෙන් අරගෙන අරං යන්නට
සත පහක් වත්
අතේනැති හින්දා
ඇවිත් වැදලා ඉල්ලුවත්
ලැබුණෙ නොසරුප් නින්දා
එහෙම හින්දා හොරෙන් ගතම
පවුද දුප්පත් හින්දා😢

Krish

Comments

Popular posts from this blog